PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

2010 szeptember- 2011. június 30.


2010 szeptember

Tóthné Tóth Gabriella beiratkozott a BME Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szakára. Tanulmányait megkezdte az I évfolyamon.

2010. október

A tanulmányait szombaton, a gyakorlati napokat hétköznap, a tréningeket hétvégenként végzi.

Ebben a hónapban előadást hallgatott az Alkotmányos és európai uniós alapismeretekről, továbbá a „Gazdálkodás a közoktatási intézményekben” című témáról.

2010. November

Ebben a hónapban az előadások mellett, könyvtári kutatómunkát végeztek, és kötelező tananyagként megkapták, hogy szerezzék be, és tanulmányozzák a következő törvényeket:

- 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról,

- Szakképzési törvény

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendeletek.

November utolsó konzultációján a Sas-hegyen lévő, zólyomi úti, Tesz-vesz óvodában hospitált a kolléganő, vezetési ismeretekből, továbbá az óvoda, mint közoktatási intézmény gazdálkodásából.

2010 december

Az előadáson a közigazgatás vezetési ismeretek, továbbá a z integráció volt a téma. Dolgozatában össze kellett hasonlítania a következő két törvényt:

1. 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről

2. 1993. évi LXXIX. törvány a Közoktatásról

Meg kellett jelölni a közoktatási törvény azon helyeit, amelyek az Egyezményben foglaltak megvalósítását biztosítják. Továbbá ebben a hónapban előadást tartott a kolléganő a 2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, valamint az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásainak szabályairól.

2011 január

Az előző félévben tanultakból vizsgázott:  

- Közigazgatás vezetési ismeretek – kollokvium

- Integráció és szegregáció – kollokvium

Évközi félévi jegyet szerzett:

  • Közoktatási rendszer- és szervezettan I.

  • Közoktatási intézmény és környezete I.

tantárgyakból.

Vezetési ismeretek tantárgyból gyakorlati jegyet szerzett.

2011 február

A 2010/11-es tanév őszi szemeszterét, az első félévet sikeresen elvégezte a kolléganő, és folytatták tanulmányait a második szemeszteren

Előadást hallgatott közoktatási rendszer és szervezettan, továbbá a közoktatási intézmény és környezete tantárgyakból. Az utóbbiból dolgozatot kellett készítenie „Mit üzen a szervezet?” címmel, saját intézményét kellett bemutatnia a tanultak alapján.

Előadást hallgatott az Európai Unió alapintézményeiről, az integráció rövid történetéről, hárompilléres szerkezetéről, intézményrendszeréről, jogrendszeréről, Magyarországgal és az Eu kapcsolatáról, az oktatás és a szakképzés területén lévő prioritásokról.

2011 március

Ebben a hónapban 3 napos tréningen vett részt Tóthné Tóth Gabriella Balatonvilágoson a BME szervezésében, kötelező képzési program keretében, ahol a következő tantárgyi témákat dolgozták fel, melyek dolgozatokkal zárultak.:

Tornyosiné Nagy Éva: Mit üzen a szervezet?

- Szervezeti kultúra – struktúra.

- Szervezeti konfliktusok

- Szervezetfejlesztés

Naszákné Dr. Cserfalvi Ilona: Szakértés – szaktanácsadás

- A szaktanácsadás szerepe a közoktatási törvény alapján

Sovány István: Iskolamarketing

I. Marketing –iskolamarketing

II. Stratégia menedzsment

III. Marketing technikák

IV. Marketing mix

Kelemen Gyula: Kistérségi működés, intézményi integráció módszertana

- Kistérségi társulások differenciált működéséhez kapcsolódó fő feladatok.

A kolléganő megkapta a szakdolgozati témák listáját, melyből választott témát.

2011 április

Ebben a hónapban a második szemeszteri képzésben szervezett kötelező szakmai gyakorlaton vett részt a Tóth Gabriella. Ismételten a Sas-hegyen lévő, zólyomi úti, Tesz-vesz óvodában Gyurkó Zsuzsanna óvodavezető segítségével,

- Vezetéselmélet

- Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek és módszerek

- Pedagógusszerepek

tantárgyakból tanultak felhasználásával, a gyakorlati alkalmazásban, helyzetgyakorlatok, önálló feladatvégzés, kommunikációs gyakorlatok formájában.

E hónap végén a második szemeszter utolsó konzultációs napján is részt vett, melynek során előadást hallgattak meg a Közoktatási rendszer és szervezettan hátralévő ismeretanyagából, megbeszélték a hospitálási tapasztalatokat, a 3 napos tréning tapasztalatait, és felkészültek a májusi kollokvium illetve szigorlati vizsgákra.

2011 május

Ebben a hónapban a második félévben folytatott tanulmányokból vizsgázott Tóthné Tóth Gabriella.

- Közoktatási rendszer és szervezettan – szigorlat

- Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek és módszerek – kollokvium

Évközi jegyet szerzett:

- A közoktatási intézmény és környezete

- Pedagógusszerepek

tantárgyakból, és vezetési ismeretekből gyakorlati jegyet szerzett.

2011 szeptember

2010/11. tavaszi szemeszterét sikeresen elvégezte, és megkezdte tanulmányait a 2011/12-es tanév őszi szemeszterében.

Előadást hallgatott külső helyszínen, a Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskolában. Az intézmény igazgatójától a szakképzésről,  továbbá az intézmény működési feltételeiről szerzett információkat.

Tanügyigazgatás, munkajog tantárgyból zárthelyi dolgozatot írt.

2011 október

Ebben a hónapban előadást hallgatott az alábbi tárgyakban:

- Közigazgatási intézmény és környezete – Esélyegyenlőség címmel

- Alkalmazott vezetéselmélet.

A választott szakdolgozati témák részletes megbeszélése is megtörtént.

2011 november

Ebben a hónapban a 2 napos pedagógiai gyakorlaton részt vett Budapesten az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézményben az EPSz-K-ben.

Továbbá november végén konzultáción vett részt az egyetemen, ahol a Közigazgatási intézmény hatékonysága tantárgyat dolgozták fel közösen előadás és megbeszélés formájában.

Beszámolt a konzulens, képzésvezető helyettes tanárnőnek, Tornyosiné Nagy Évának, hogy hol tart szakdolgozata kidolgozásában.

2011 december

Ebben a hónapban nem volt konzultáció. Felkészülési időszak volt a hallgatók számára, szakdolgozatuk folytatására, és a januári kollokviumok és szigorlati vizsgára való tanulásra.

2012 január

Ebben a hónapban a 3. szemeszterben folytatott tanulmányokból vizsgázott a kolléganő.

- A közoktatási rendszer hatékonysága – kollokvium

- Iskolaigazgatás – kollokvium

- A közoktatási intézmény és környezete - szigorlat

Évközi- félévi jegyet szerzett:

- A közoktatási intézmény és környezete

- Alkalmazott vezetéselmélet

- Gyakorlat

2012 február

Ebben a hónapban 3 napos tréningen vett részt Balatonvilágoson a BME szervezésében, kötelező képzési program keretében, ahol a következő tantárgyi témákat dolgozták fel, melyek dolgozatokkal zárultak.

Bonesán Gyula – Oktatásirányítás /Az oktatásirányítás választható tantárgy volt a félév során, melyet az internet-ről kellett hallgatóknak letölteni és feldolgozni. A tréningen mikro-csoportos feladatadással és prezentációkészítéssel dolgozták fel./

Sovány István: Vizsgaszervezés / értékelés módszertana

Borosán Lívia: Munkajog a gyakorlatban

Farkas Tivadar: Tanügyigazgatás gyakorlata

Benedek István: Intézményvezetés módszertana

- továbbá konzultált Tornyosiné Nagy Éva tanárnővel a szakdolgozata jelenlegi állásáról.

Alcsútdoboz, 2012. február 29.

…………………………………

Hallgató

…………………………………

Óvodavezető