Záróbeszámoló

2015. november 03. 19:04:06  nyomtatási kép
TÁMOP-338-12/2-2012-0031
"Esélyegyenlőség fejlesztés a Háromhárs óvodában"
Szakmai beszámoló


Záróbeszámoló

A Háromhárs Óvoda 2012-ben pályázatot nyújtott be a TÁMOP-3.8.8-12/2 kódszámú „Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása” című pályázati felhívásra. 
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Esélyegyenlőségi fejlesztés a Háromhárs Óvodában” című, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0031 jelű pályázatot a Társadalmi Megújulás Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője 26 667 000 Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt Európai Uniós forrásból valósult meg, a támogatási intenzitás 100%. A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2013.09.01., a fizikai megvalósítás határideje 2015.04.30.

Céljaink, feladatainak:
1. Feladatok kiosztása, kinevezések módosítása
Átgondoltuk az intézményen belül a szerepeket, a pályázati feladatoknak megfelelően egyes területekre megválasztottuk a személyeket. Kijelöltük a projektvezetőt, a szakmai vezetőt, a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és beóvodázási felelőst. Esélyegyenlőségi munkatársunk és a környezetvédelmi felelős workshop keretében felvilágosító előadást tartott óvodánk alkalmazotti közösségének.  Felmértük a HHH-s gyermekek, családok körét, mentorokat jelöltünk ki segítésükre. Elosztottuk az adminisztrációs és egyéb feladatokat. Kirándulásaink zökkenőmentes lebonyolítása érdekében két állandó segítőt, kísérőt jelöltünk ki.
A pénzügyi vezetésre, mérés-értékelési, minőségbiztosítási feladatokra és a jó gyakorlat adoptálásának segítésére szakembereket alkalmaztunk. Rendezvényszervezői feladatokra a rendezvény tevékenységi területének megfelelően választottuk ki a szakmai szolgáltatást nyújtó vállalkozókat, megbízási szerződéseket kötöttünk szolgáltatásuk igénybevételéhez.

2. Anyanyelvi dajka alkalmazása
A HHH-s gyermekek beilleszkedésének segítésére egy hasonló sorsú családból választottunk megfelelő személyt a községünkből. Ő ismeri és érti a hátrányos helyzetű társadalmi rétegből érkező gyermekek családjainak gondjait, problémáit, eredményesebben tudott segíteni a közösségbe való beillesztésben. 
3. Együttműködés megerősítése partnereinkkel: családokkal, fenntartóval, iskolával, védőnővel, orvossal, gyermekjóléti szolgálattal, pedagógiai szakszolgálattal. (A vállalt indikátor érték: 5+2, teljesült: 5+3)
Az első feladataink egyike volt, hogy még a pályázat megírása során megkötött szándéknyilatkozatokat együttműködési megállapodásokra cseréljük.  Így felkerestem és megerősítettem az együttműködésünket az alábbi szervezetekkel: 
- Alcsútdoboz Település Önkormányzatával,
- Bicskei Cigányönkormányzattal,
- a Védőnői Szolgálattal, és a Fidelitas Nonprofit Kft-vel (helyi orvos),
- a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Nevelési Tanácsadóval,
- a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiával,
- a József Nádor Általános Iskolával,
- az óvodai Szülői Szervezettel.
Esélyegyenlőségi fejlesztés kapcsán a hátrányos helyzetű gyermekeink felzárkóztatásának érdekében bővítettük óvodánk kapcsolatait. Szorosabb együttműködésre törekedtünk a Gyermekjóléti Szolgálattal a hátrányos helyzetű gyerekek ékéletének fokozott figyelemmel kísérése érdekében. Különösen a védelem alatt álló gyermekek, a HHH-s gyermekek esetében kerestük együtt a segítségnyújtási lehetőségeket. Az egészségügyi intézményekkel együttműködtünk az érintett gyerekek fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése érdekében. 
Szorosabb lett együttműködésünk a pedagógiai szakszolgálat munkatársaival, a nevelési tanácsadóval az iskolaérettségi vizsgálatokban, fejlődési eltérések diagnosztizálása során…stb. Igyekeztünk elmélyíteni, ill. tartalommal megtölteni a család-óvoda, az iskola-óvoda, az óvoda-fenntartó kapcsolatainkat. 
Együttműködő partnereink a feladataink során segítségünkre voltak, rendezvényeinken, programjainkon részt vettek.

4. Egyéni fejlesztési tervek készítése a HHH-s gyermekek fejlesztésére. Egyénre szabott, differenciált fejlesztési módszerek bevezetése, alkalmazása. Az intézmény esélyegyenlőségi fejlesztése, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, tehetségük kibontakoztatása. (A vállalt indikátor érték: 7, teljesült: 14)
Jelen pályázat segítségével gyógypedagógust és pszihopedagógust alkalmaztunk a HHH-s gyermekek egyéni fejlesztésére, felzárkóztatására. Komplex állapotfelmérést, differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek biztosítását (egyéni fejlesztés tanulók részére nyomon követés, mentorálás, bemeneti mérések stb.) nyújtottuk számukra. Magas óraszámban, heti 12 órában vettek részt az egyéni foglalkozásokon. A gyerekeket fejlődéséről egyéni fejlesztési terv szerint fejlődési naplót vezettünk, melyben a bemeneti, köztes és kimeneti mérések eredményeit, az egyéni fejlesztési tervet, a megvalósítás dokumentumait, a mentorálással kapcsolatos feljegyzéseket, a gyerekek munkáit, eredményeit rögzítettük. 
Községünkben feltérképeztük a HHH-s családok körét, és kijelenthetjük, hogy minden 3 évet betöltött HHH-s gyermekbeiratkozott és rendszeresen jár óvodánkba.  

5. Család-óvoda, óvoda-iskola átmenetet segítő intézkedések bevezetése, az átmenetet támogató diagnosztikai módszerek fejlesztése. (A vállalt indikátor érték: 4+4, teljesült: 4+4)
Szülők tájékoztatása, a nevelési problémák megbeszélése és a szorosabb együttműködés érdekében szülői tréninget, fórumokat szerveztünk. A tréningekre szakembereket (védőnő, pszichológus, fejlesztő pedagógus, nevelési tanácsadó, tanítónő) is meghívtunk, akik előadást tartottak a szülőknek gondozási, nevelési és fejlesztési kérdésekben.6. Óvodai nevelési időn kívüli programok, nyílt napok szervezése. 
Óvoda-iskola átmenetet segítő, illetve közösségformáló programokat, kirándulásokat szerveztünk. 
10 kirándulást, 
5 ovi-mozit, 
12 előadást a gyerekek számára, 
16 nyílt napot, 
1 fotókiállítást, 
3 oviolimpiát és 
8 alkalommal Bozsik-foci programot szerveztünk. 
A projekt programjainak többsége (a kirándulások kivételével) Alcsútdoboz Község területén valósult meg. 
Projektnyitó- és záró rendezvényeket megtartottuk.
7. Pedagógusaink továbbképzése, a továbbképzésen részt vettek által megszerzett ismeretek óvodai szervezeti egységen belül történő átadása. (A vállalt indikátor érték: 5, teljesült: 6)
Pedagógusaink 100 %-ban vettek részt továbbképzéseken, ahol szakmai tudásukat bővítették. Továbbképzések: IPR – Óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, Difer-mérés , „Mozgáskotta” jó gyakorlat átvétele. A továbbképzésen hallottakat, tanultakat workshop alkalmakon megbeszéltük, pedagógiai programunkba való beépítésének lehetőségeit megvitattuk. Fejlesztési programokat, neveltségi és tudásszint felmérő eszközöket dolgoztunk ki a hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztéséhez.

8. Nevelési programunk továbbfejlesztése. 
A pályázat keretében módosítottuk pedagógiai programunkat, kiegészítettük az esélyegyenlőséget biztosító tartalmakkal, fejlesztési lehetőségekkel. Beépítettük a fejlesztési területekbe a pályázati program során tanultakat, adoptáltuk a „Mozgáskotta” módszert a mozgásfejlesztésre, a Difer-módszert az egyéni fejlettség szintjének mérésére az óvodáskor végén.  A pályázatban lebonyolított események összhangban voltak az esélyegyenlőségi fejlesztésre megfogalmazott céljainkkal.

9. Az intézmény színvonalának növelése, szervezetfejlesztés. 
Igyekeztünk alkalmassá tenni az óvodát a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatására, eredményes nevelésére. 
A pályázat keretében nyitott óvodai programokon, fejlesztésen keresztül, célunk volt a szülők aktívabb bevonása, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek korai beóvodáztatása. A pályázat továbbá elősegítette, hogy megfelelő felkészültséggel, időben bekerüljenek a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek az iskolába, valamint a felzárkózás érdekében az óvoda közvetlen környezetével, partnereivel, beleértve családokkal való együttműködésének kialakítását és megerősítését. 
A pályázat megvalósítása csapatmunkát igényelt, s így erősítette nevelőtestületünk kohézióját is.
Az alapdokumentumok felülvizsgálata, módosítása, bennük az esélyegyenlőség biztosítása megtervezésével megtörtént. A projekt keretében vásárolt fejlesztőjátékok, sport és számítástechnikai eszközök a fenntartási időszakban - és remélhetőleg azon túl is – tovább szolgálják a pályázatban megfogalmazott fejlesztési célokat.
Környezettudatos anyagfelhasználásra törekedtünk a pályázat megvalósítása során, s igyekszünk a további munkánk során is odafigyelni erre.

Szerencsésnek érezzük magunkat, hogy óvodánk gyermekei és családjaik, részt vehettek ebben az eseménysorozatban. Szeretnénk a jövőben is hasonló rendezvényeket szervezni, illetve továbbra is tudatos, fejlesztő munkával szeretnénk biztosítani a ránk bízott gyermekek sikeres iskolakezdését.

Alcsútdoboz, 2015. június 30.


Óvári Zsoltné 
szakmai vezető
sortav
sortav